تبلیغات
* سرشک * - شعر

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / نابانگار تمام شهر تسخیر شدهبنگاه فروش غل و زنجیر شدهاز چارطرف حرمله ها آمده اندبازار پر از نیزه و شمشیر شده

نوشته شده در 1392/08/20 ساعت 10:36 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب