تبلیغات
* سرشک * - کلام ناب

* سرشک *

نوشته های ؛ ناب / ناب / نابآنانکه می دانند رنج می برند ! و . . . آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند !!!

نوشته شده در 1392/11/30 ساعت 23:12 توسط اعظم سبحانی نظرات |

اخرین مطالب
رازو نیاز
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
حدیث ناب
شعر ناب
کلام ناب
کلام ناب
رازو نیاز
کلام ناب